Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel

Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel

Projekti raames oli korraldatud õpetajate koolitus Taevaskoja Puhkekeskuses 19. -20.03.2015.

Koolituse üldeesmärk oli Narva Keeltelütseumi ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide koostöövõrgustiku arendamine ning Huvitava Kooli põhimõtete rakendamine (kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus). Kokku osales koolitusel 21 õpetajat: 10 Võrust ja 11 Narvast. Koolitus koosnes parimate praktikate jagamisest, individuaalsest tööst (õpetajate eneseanalüüs) ja tööst paarides (reflekteerimine ja edasiste koostöötegevuste planeemine).

Koolituse alleesmärgid ja tulemused:
1. Muuta partnerkoolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud: koolitajateks on partnerkoolide esindajad, kelle tunnid on kõige huvitavamad, kes kasutavad ainetevahelist lõimingut ja lähtuvad uue riikliku õppekava väärtustest.
Tulemus: koolituse jooksul jagasid õpetajad oma töö saavutusi, parimaid näiteid, arutlesid ainetevahelise lõimingu võimalusi ja meetodeid, mis muudavad kooli huvitamaks (näteks, Kalevipoja teema erinevates tundides interaktiivses vormis).

2. Arendada partnerkoolide pedagoogide professionaalsust koolitajana (koolituse läbiviijad, 3 inimest) ja õppeprotsessi arendajana (koolituselt osalejad, 20 inimest), tagada pedagoogiliste teadmiste levitamist.
Tulemus: kahe päeva jooksul toimusid nii meie kooli õpetajate kui ka teiste koolide õpetajate poolt korraldatud lühikoolitused. Koolitajad: Pille Kulberg, Võru Täiskasvanute Gümnaasium; Tatjana Kupratsevitš, Narva Keeltelütseum; Viia Haller, Sõmerpalu Põhikool.
Koolitaja Tatjana Kupratsevitš jagas oma kogemusi, kuidas ta tagab majandus- ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, ajaloo, inglise keele ja tööõpetuse lõimumise.
Viia Haller jagas kogemusi, kuidas ta seob omavahel loodusaineid, tervisekasvatust ja vene keele õpet.
Pille Kulbergi valdkondadeks on eesti keel, kirjandus ja kunstiajalugu. Ta jutustas Kalevipoja teema õpetamise võimalustest erinevates õppeainetes.
Kõik teised koolituse osalejad olid aktiivselt kaasatud paaritöös ja ühistegevuste planeerimisse õppeprotsessi arendamiseks.

3. Toetada partnerkoolide arengut riiklike õppekavade rakendamisel ja õppimise ning õpetamise huvitavamaks ja nüüdisaegseks muutmisel: projekti tulemusena tekib koostööideede pank, mille algatusi õpetajad rakendavad koostöös.
Tulemus: koolituse jooksul alustasid osalejad koostööideede panga koostamisega, see töö nüüd jätkub.

4. Toetada õpetajat tema isikliku töö analüüsimise ja enesearendamise oskuste kujundamisel, reflektsiooni ja professionaalset enesearendamist kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga  (kutsestandardi punktid A 2.4.1. ja 2.4.2. ning B 2.4.).
Tulemus: Koolituse üheks osaks oli individuaalne reflekteerimine, mis aitas mõista seda, mis on toimunud koolituse ajal. Õpetajad kirjeldasid oma kogemust ja tundeid koolituse ajal, andsid hinnangu oma osalemisele, tegid kokkuvõtteid ja planeerisid edasisi samme.


Projekti toetajad: algatus Huvitav Kool ja SA Innove