Päevakava

Narva Keeltelütseumi päevakava

1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.00.

2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 8.05.

3. Õppetunni algust ning lõppu tähistab koolikella helin. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutit.

4. Õppetundide ja söögivahetundide ajaline järjestus:

Tund

Aeg

1.tund

08.05 – 08.50

2.tund

09.00 – 09.45

3.tund

10.00 – 10.45

4. tund

11.05 – 11.50

5. tund

12.10 – 12.55

6. tund

13.15 – 14.00

7. tund

14.10 – 14.55

8. tund

15.05 – 15.50

9. tund

15.55 – 16.40

5. Õppetunnid toimuvad I, II, III ja IV korrusel asuvates klassides. Kehaline kasvatuse tunnid toimuvad võimlas või sobiva ilma korral õues. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10°C;
7. - 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15°C; mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

6. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19°C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18°C.
Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest tulenevalt nn tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: miinus 20°C ja madalam 1. - 6. klassis ning miinus 25°C ja madalam 7.- 9. klassis.
Madalamast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

7. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikus õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

8. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.

9. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate ringide ja huviringide tegevuses. Õppekava toetavad ringid toimuvad kas enne õppetunde 8.05 – 8.50 või peale õppetunde. Õppekava toetavate ringide tegevus võib olla ka korraldatud kohustuslike tundide vahel tingimusel, et ringide tegevuses mitteosalevate õpilaste jaoks on korraldatud kas tund või huvitegevus.

10. Tunniplaan klasside kaupa, õppekava toetavate ringide ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.

11. Kontrolltööd planeeritakse tunniplaanis alljärgnevalt:
õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö,
kontrolltöö toimumise aeg tuleb õpilastele teatada vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist,
õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd,
kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

12. Õpilastele on tagatud täiendav pedagoogiline juhendamine väljaspool õppetunde iga päev. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

13. Huviringide töö toimub enne õppetunde või peale õppetunde. Huviringide toimumise ajad avaldatakse kooli kodulehel.

14. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda klassijuhataja, õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal.

15. Õhtul sulgeb riidehoiu töötaja kooli uksed kell 19.00.

16. Koosolekud, klassiõhtud, koolipeod ja muud ühisüritused toimuvad kooskõlastatult kooli direktoriga. Ühisüritused lõpevad põhikoolil hiljemalt 21.00. Korra eest ühisüritustel vastutab ürituse peakorraldaja.

17. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.