Keskkonnalaager “Eesti looduses toimuvate muutuste vaatlused”

Projekt "Keskkonnalaager “Eesti looduses toimuvate muutuste vaatlused”

Alates veebruarist kuni juunini toimunud Talvise- ning Kevade loodus laagrid Värskas Lõuna Eestis.  Traditsiooniliselt oli enamus tegevusest seotud kohaliku looduse tundmaõppimisega.


Õpilased oskavad vaadeldama ja võrdlema talvist loodust suvel nähtuga, märkama looduses toimuvaid aastaajalisi muutusi seoses soojuse ja valguse muutustega, saama lähemalt tuttavaks mõnede tüüpilisemate metsaliikidega ja nende omavaheliste suhetega, väärtustama vastutustundlikku käitumist loodusesse ja elukeskkonda.


Õpilased analüüsivad ja selgitavad keskkonnaobjektid ning võrdlevad suvel ja talvel looduses toimuvad protsessid. Teevad ülevaade inimtegevuse positiivsest ja negatiivsest mõjust looduskeskkonnale.


Õpilased omandavad uurimuslikud oskused, toimub nende kõrgemate mõtlemistasandite areng. Õpilased oskavad märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.


Projekt  toetab  Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.