Õppekava

Põhikooli õppekava
Põhikooli õppekava üldosa
Põhikooli ainekavad
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
Ainevaldkond "Võõrkeeled"
Ainevaldkond „Matemaatika”
Ainevaldkond "Loodusained". Loodusõpetus
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ainevaldkond "Sotsiaalained". Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Ainevaldkond "Kunstiained". Muusika
Kunst
Ainevaldkond „Tehnoloogia“
Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“
Lihtsustatud õppekava ainekavad
Gümnaasiumi õppekava
Gümnaasiumi õppekava üldosa
Gümnaasiumi ainekavad
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" Vene keel. Kirjandus.
Eesti keel teise keelena
Ainevaldkond "Võõrkeeled". Inglise keel.
Ainevaldkond "Matemaatika"
Ainevaldkond "Loodusained". Bioloogia.
Geograafia
Keemia
Füüsika
Ainevaldkond "Sotsiaalained". Ajalugu. Ühiskonnaõpetus. Inimeseõpetus.
Ainevaldkond "Kunstiained". Muusika
Kunst
Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”
Valikained