Konkurss „Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse“

Konkurss „Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse“

Kreatiivvõitluste projekt
2017
Projekti raames töötati välja ja testiti uut kogukonnaga koostöö formaati „Kreatiivvõistlus“, mida rakendatakse kooli õppekavas ja peale projekti lõppu kasutatakse nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. „Kreatiivvõistlus“ on meeskonnavõistlus avatud küsimustega, mis eeldavad infopäringuid, ettevalmistust ja loovust. Võistluse põhiteema on „Narva eile, täna ja homme“. 

Projekti jaoks on valitud pilootgrupp – 8. klassi õpilased ja nende õpetajad, kes loovad kreatiivvõistluse formaadi koostöös gümnaasiumi õpilaste, lapsevanemate, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti, Narva Keskraamatukogu ja ajalehe „Narva“ spetsialistidega.
Antud projekt võimaldas uue õpikäsituse rakendamist, toetava koostöövormi loomist ja toetamist: kreatiivvõistluste formaat eeldas koostöö väljaspool kooli arendamist, lapsevanemate ja kogukonna kaasamist õppeprotsessi. Gümnaasiumi õpilaste kaasamine uude formaati ja küsimuste loomisesse soodustas koolidemokraatia tekkimist. Koostöö partneritega  andis väärtuslikku kogemust, mille alusel saab üles ehitada uusi projekte ja algatusi. 
Osalejate tagasiside näitas, et kreatiivvõistluse formaati tuleb kasutada nii klassidevaheliste ürituste jaoks kui ka erinevate õppeainete sees. 


Projekti tegevused:
1. Projekti meeskonna koosolekud – projekti partnerite esindajad kohtusid projekti jooksul ja tegelesid küsimuste väljatöötamise, kreatiivvõistluste formaadi täpsustamise, osalejate tagasiside analüüsimise ja võistluste hindamisega. Toimus ka ettepanekute koostamine teiste õpetajate ja teiste koolide jaoks kreatiivvõistluste rakendamiseks ja tulemuslikumaks kasutamiseks.
2. Kreatiivvõistlused. Projekti jooksul toimus 3 kreatiivvõistlus: 31.03., 27.04. ja 01.06.2017. Võistlustel osalesid 8.klasside õpilased, nende vanemad, linnavalitsuse kultuuriosakonna spetsialistid (kes ei olnud projekti meeskonnas), õpetajad. Igal võistlusel olid omad eripärad:
- Esimesel kreatiivvõistlusel olid küsimused ainult meeskondadele (4 meeskonda: 8.A, 8.B, 8C. klass ja täiskasvanute meeskond)
- Teisel võistlusel oli alguses digitaalne test nii meeskondade kui ka žürii ja vaatajate jaoks
- Kolmandal võistlusel olid eraldi küsimused ka žürii ja vaatajate jaoks
3. Projekti tulemuste tuvustamine ajalehes „Narva“, Narva Keeltelütseumi õpetajate koosolekul ja Narva linna õpetajate koosolekul 05.09.2017. Nüüd on teised õpetajad  tutvunud kreatiivvõistluste formaadi ja rakendamise võimalustega õppekava raames.
Partnerite panus oli väga väärtuslik ja tagas projekti tulemuslikkuse suurenemise.
Kooli Facebooki lehel avaldasime küsimusi, mis olid välja töötatud projekti jooksul. Teiste koolide õpetajad saavad neid vabalt kasutada:
https://www.facebook.com/narvakeeltelutseum/?fref=ts